1. april 2013

Langtbortistan

Langtbortistan er et fiktivt stednavn, der betegner et land beliggende langt væk fra der, hvor man selv befinder sig. Selv hvis man ikke før er stødt på navnet og er bekendt med dets kontekst, vil dets lettolkelige sammensætning hurtigt gøre selv mindre børn i stand til at afkode såvel betydningen ('land, der ligger langt væk'), som at der er tale om noget fiktivt. De mere geografisk kyndige vil måske ud fra endelsestypen -stan gruppere navnet med eksisterende landenavne som Afghanistan, Kazakhstan og Pakistan og derigennem henlægge landets fiktive beliggenhed til et sted i Østen. Men hovedsagen er, at der er tale om et fjernt land, der ikke blot ligger langt borte, men hvor man tillige vil forvente, at befolkningen og kulturen er meget ulig, hvad man kender til fra hjemlandet.

Mange af den ældre generation vil vide, at Langtbortistan oprindeligt var et litterært stednavn med oprindelse i Anders Ands og Mickey Mouses verden – eller det 'donaldistiske univers', som etablerede dyrkere af dette fagområde ofte benævner den. Til trods for donaldismens internationale karakter er Langtbortistan udelukkende et begreb hjemmehørende i de danske (og herfra skandinaviske) udgivelser. Vel findes der talrige tilsvarende fiktive landenavne på andre sprog i donaldismen, men ingen af disse synes at have vundet hævd uden for den enkelte historiefortælling og donaldismen, sådan som Langtbortistan har.

Langtbortistan i donaldismen

Landenavnet optrådte første gang i ugebladet Anders And & Co. (AA) 1959/39, nærmere bestemt i en historie om den flyvende elefant Dumbo, der bortføres af den derboende berygtede bandit El Skurko. I den oprindelige amerikanske udgave af beretningen, der er skrevet og tegnet af Carl Fallberg og Paul Murry og udkom første gang i 1958, hedder landet Remotistan, hvilket den navnkundige danske Anders And-oversætterske Sonja Rindom året efter omdannede til Langtbortistan. Hun fortalte selv i et senere interview, at hun havde fået idéen fra at have overhørt en samtale imellem nogle børn: "Hvor skal I flytte hen?" "Til Langtbortistan." Måneden efter udkom historien i den svenske udgave af Kalle Anka & c:o med landenavnet Långtbortistan, hvilket den svenske oversætter Per Anders Westrin hævdede selv at have fundet på – men dén påstand giver danske donaldister selvsagt ikke meget for.

Uanset hvem stednavnets reelle ophavsmand er, skulle der gå yderligere 12 år, førend det for alvor slog igennem – såvel i ændernes og musenes verden som i vor. Først i 1971 anvendte Sonja Rindom navnet igen, da hun skulle oversætte Mickey Mouse-historien 'Journey to No-No Land', der på dansk blev til 'Rejsen til Langtbortistan' (AA 1971/15-17).

Herefter dukkede landet op med jævne mellemrum i dansk donaldisme. I 1972 fik Joakim von And næsten et slagtilfælde, da uldproducenterne i Langtbortistan havde sat priserne op (JB 12)...

... og året efter næsten endnu et, da han havde glemt at lægge telefonrøret på efter en samtale med guldminedirektøren sammesteds (JB 13).

Endnu i 2005 fik Anders And den snedige idé at ville snyde sig til sejren i en ballonkonkurrence ved at sende sin ballon med post til Langtbortistan (AA 2005/10).

Langtbortistan uden for donaldismen

I samme periode, dvs. siden starten af 1970'erne, vandt navnet hævd også uden for Andebys verden som en ubestemt fællesbetegnelse på fjerntliggende lande. Langtbortistan har da også haft sin officielle plads i dansk ordforråd siden 1999, først med optagelse i DanskOrdbogen fra Center for Leksikografi, derpå i 3.-udgaven af Dansk Sprognævns Retskrivningsordbogen fra 2001 og Gyldendals Den Danske Ordbog fra 2004, og senest i Torben Christiansens Slangordbogen : dansk slang og dagligsprog.

Nutildags optræder navnet hyppigst i ikke-donaldistisk sammenhæng. En googling af "Langtibortistan" ifm. med denne artikels udarbejdelse gav 14.000 træf. Af de første 100 af disse var kun 10 direkte relateret til donaldisme eller leksikografiske redegørelser for begrebet i stil med nærværende. I de resterende 90 blev ordet brugt helt uden relation til Andeby-universet, bl.a. som navn på et musikband og et rejsebogsforlag, men først og fremmest som en bredt dækkende betegnelse på fremmede lande. Når det fiktive landenavn bruges i dagens medier af især politikere og journalister, aner man typisk en negativ ladethed tilknyttet Langtbortistan – der måske bedst kan beskrives som en nationalstatsmæssig pendant til den fiktive indlandske provinslokalitet 'Lars Tyndskids Marker'.

Langtbortistans beliggenhed og mytedannelse

Denne pejorative betydning kan ikke siges at stamme fra det donaldistiske ophav, hvor Langtibortistan blot er et fjerntliggende land, beliggende omkring 9.000 km fra Andeby. Forsøg på en nærmere geografisk stedfæstelse af landet lader sig ikke let gøre, idet beretningerne derfra synes at foregå i noget vekslende etniske og landskabsmæssige miljøer, der – hvis donaldismens jordklode ellers minder om vores – nok bedst kan genfindes omkring vor verdens Afghanistan og Pakistan.

Der findes flere vedholdende 'urban myths' tilknyttet Langtbortistan-navnet. Den primære er, at Sonja Rindom fik idéen ved oversættelse af en historie af den vel nok bedst kendte af alle Anders And-tegnere, Carl Barks, som i originaludgaven havde kaldt landet Farawaystan. Sandheden er imidlertid, at Langtbortistan-navnet ikke optræder i én eneste Barks-oversættelse, samt at Barks ikke i én eneste fortælling har brugt navnet Farawaystan. Han har til gengæld duckumenteret eksistensen af adskillige andre donaldistiske lande med beslægtede navne, f.eks. JumbostanHowduyustan, FarbakishanBazookistan og Unsteadystan, der på dansk er blevet til henholdsvis Prunkt- og Pragtistan (DSAA), Pengostan (AA 1952/10), Tilbagistan (AA 1997/48), Bazukistan (AA 1963/39) og Urolistan (AA 1997/27).

Man kan ligeledes læse flere steder, at Langtibortistan er landet, hvor Anders And flygter hen, når han endnu engang har gjort sig lidt for upopulær i hjembyen. Heller ikke dette synes at holde ved nærmere efterprøvning, idet hr. Ands eksil ved sådanne lejligheder typisk er henlagt til Sydpolen, Madagaskar eller Timbuktu. Der er således mange steder, der ligger langt borte fra Andeby.

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen