1. september 2012

Geo

Geo er vel mest kendt som forkortelse for faget geografi. Men Geo er også et drengenavn med omkring 100 danske navnebærere iflg. CPR. Håndbøgerne viser, at navnet i al fald kendes i Danmark, Holland, Italien, Sverige og Tyskland, og det forklares som en kortform eller kælenavn for Georg på linje med Theo for Theodor. Endelig kan Geo også være inspireret af navnet Leo, det latinske ord for 'løve'.

I dansk er forholdet mellem Geo og Georg lidt mere speget. Godt nok udtales Georg "geå'w" (eller [ge:ɔw] i lydskrift), men i sammensætninger og mindre prægnant udtale kan w'et let forsvinde. Udtalen med hørbart, evt. lidt rullende "r" er en overkorrekt læseudtale eller en dialektal variant, og mange danskere udtaler Georg nogenlunde som [ge:ɔ], [ge:o] eller sågar [ge:u], og Geo derfor kan opfattes som en sjusket udtale af dette navn.

En udtale, der ikke står alene

Den "slappe" udtale af bl.a. Georg i moderne dansk påtales ofte af bekymrede sprogrevsere i læserbreve og lytterhenvendelser, men i virkeligheden er udtalen helt i tråd med andre ord med bogstavkombinationen -rg- eller -rv- som færge [fæ:w], hverve [væ:w], sørge [sö:w] m.fl. Disse ord udtales iflg. Den Store Danske Udtaleordbog fra 1991 i reglen med [wə] til sidst, men kan også udtales med en å-lyd [ɔ]. Prøv selv at sammenligne udtalen af fx færge, farve og FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Samme "udtaleproblem" omkring -rg- møder vi i navne som Børge, Birger og Jørgen og pigenavne som Valborg. Undtagelser findes naturligvis, men det er nyere indlånte navne som Morgan, Sergei og Bjørg, samt i navne, der opfattes som sammensætninger: Birgitte, Margrethe og Virgil. At g'et i fx Jørgen også opfattes som stumt af sprogbrugerne, bekræftes af den numerologiske mishandling af Søren, der nu også findes i de autoriserede stavemåder Sørgen og Sørgenn – udtalt med stumt g. Her kan man da tale om et i bogstaveligste forstand sørgeligt sprogligt forfald!

Inspireret og inspirerende

Sankt Georg og dragen

Sankt Georg – eller på dansk 
Sankt Jørgen – og dragen. 
(Billede fra www.catholic.org).

Så meget om udtalen. En anden ting er, at sjove navne og navnendelser har det med at leve deres eget liv, dvs. inspirere folk til nye navnedannelser. I Danskernes Navne kan man med et par klik finde følgende navnerække: Deo, Eeo, Geo, Heo, Ieo, Heo, Leo, Meo, Neo, Peo, Reo, Seo, Teo, Yeo. Navnene har naturligvis forskellig udbredelse og forhistorie, men vi lader her rækken stå uden yderligere kommentarer.

Men har Geo, Georg, geologi og geografi overhovedet noget med hinanden at gøre? Svaret er ja! Forstavelsen geo- stammer fra græsk og hænger sammen med navneordet / 'jord', idet Georg svarer til géorgos 'landmand', mens géografia er "læren om jorden". Til navneordet dannedes navnet på den kvindelige guddom, som personificerer Jorden, Gaia, og dette navn benyttes da også som pigenavn i Danmark med 65 forekomster i Danskernes Navne.

Bag personnavnene Geo og Georg ligger den vigtige helgen og dragebetvinger Sankt Georg, der døde som martyr år 303 efter vor tidsregning. Navnet blev umådeligt populært i senmiddelalderen, hvor Georg var en af den katolske kirkes 14 nødhjælpere og dermed en af favoritterne blandt helgenskikkelserne. Navnet kom til Danmark sydfra, og det blev her fordansket til Jørgen eller Jørn. I moderne dansk har vi desuden indlånt de tyske former Jørg og Jürg samt stavemåder med I- i stedet for J-.

Hvor mange hedder så hvad?

Men tilbage til Geo og Georg. Søger man i Danskernes Navne på navne indeholdende Geor*, fås 96 hits, hvoraf en del dog er sammensætninger som Georg-Johan og Georgi-Rasmussen. Blandt de 24 efternavne og mellemnavne er der en del patronymer, dvs. fadersnavne dannet til Georg(ius): Fra Tyskland og Nederlandene kan fremhæves Georgi (i så fald med den oprindelige latinske genitiv -i(i) på linje med navne som Antoni og Simoni). Fra det tidligere Sovjetunionen findes Georgievich og den feminine variant Georgievna og mere almindeligt den bulgarske form Georgiev/Georgieva. Fra norden kommer Georgsson og metronymet Georgsdóttir, og til gruppen hører også det gode danske efternavn Georgsen.

Med totalt under 350 navnebærere i Danskernes Navne er Georgsen umådeligt meget sjældnere end Jørgensen med knap 153.000 navnebærere i Danskernes Navne. Seneste tal fra Danmarks Statistik over nulevende danskere angiver 226 med navnet Georgsen mod 90.695, der hedder Jørgensen.

Forklaringen på, at så få hedder Georgsen, rummer en interessant historisk finesse med årstallet 1828 som omdrejningspunkt: I dette år blev de danske -sen-navne, der hidtil havde været brugt som patronymer/fadersnavne per dekret fikseret som "faste slægtsnavne" for kommende generationer (se Efternavne i 1800-tallet). Fornavne, der er blevet almindelige efter den tid, er derfor kun i ubetydeligt omfang blevet brugt til at danne nye -sen-navne.

Modenavn i Guldalderen – også i pigeversioner

Men Georg blev et populært navn i løbet af 1800-tallet. Det kan ses af en anden navnehistorisk specialitet, nemlig de såkaldt moverede navne, der blev populære i slutningen af århundredet. I praksis bestod moveringen i at forsyne populære drengenavne med endelsen -ine samt sidenhen også med -mine, -line, -dine m.fl. I Danskernes Navne finder man derfor de til dels kostelige navne: Georgine/Georgina, Georgfine, Georgline, Georgmine og Georgtine.

Georg Gearløs

Georg Gearløs (billede 
fra ComicWiki.dk).

 

Dertil kommer moveringer efter fransk forbillede endelsen -ette: Georget(t)a, Georgette og Georgett, samt efter tysk forbillede Geogiana og Georgiane. En tysk navnebog anfører Geoline, men det er ikke kendt fra Danmark.

Georgine er også navnet på en populær haveblomst. Oprindelig blev blomsterslægten navngivet Dahlia efter en af Carl von Linnés elever, Anders Dahl (1751-1789), men i 1850 lanceredes det alternative navn Georgina efter den tyske naturhistoriker Johann Gottlieb Georgi (1729-1802). Den amerikanske delstat Georgia er ligeledes opkaldt efter en person, nemlig George 2. af England (1683-1760). Den mest velkendte navnebærer er måske opfinderen i Andeby Georg Gearløs, der i Disneys amerikanske originaludgave hedder Gyro Gearloose. Den danske udtale af Georg Gearløs understreger pointen i indledningen – og derved lander denne klumme ved "Geo Geoløs".

Michael Lerche Nielsen